aan ’t laden..

hmmmm..

Je browser is best oud. Misschien moet je ’m effe updaten, dan werkt de site wat beter.

Iedereen kan een missie hebben

12 juni 2019
De chocoladeketen is ongelijk verdeeld. De grootste macht zit bij ’n handvol chocogiganten dat 'r baat bij heeft de inkoopprijs van cacao onmenselijk laag te houden. De cacaoboer leeft hierdoor in armoede.. met kinderarbeid en moderne slavernij tot gevolg. En we zijn niet de enige die opgemerkt hebben dat er iets moet veranderen. Tromgeroffel alstublieft.. Met veel trots stellen we Bina uit Ghana voor. Ze is slechts 9 lentes jong, maar nu al de jongste rapper met een missie.

De chocoladeketen is ongelijk verdeeld. De grootste macht zit bij ’n handvol chocogiganten dat 'r baat bij heeft de inkoopprijs van cacao onmenselijk laag te houden. (Lees d’r alles over in dit Washington Post artikel.) De cacaoboer in West Afrika leeft hierdoor in armoede.. met kinderarbeid en moderne slavernij tot gevolg. En we zijn niet de enige die opgemerkt hebben dat er iets moet veranderen. Tromgeroffel alstublieft.. Met veel trots stellen we Bina uit Ghana voor. Ze is slechts 9 lentes jong, maar nu al de jongste rapper met een missie.

Jij bent de jongste rapper, die wij kennen dan.. met een missie. Hoe dan?
Ik zag op het nieuws dat er allemaal kinderen het slachtoffer waren van moderne slavernij. Ik voelde me zo slecht daardoor en ik was teleurgesteld en dat inspireerde me om iets te doen. Mijn vader vecht al een tijd tegen slavernij en uitbuiting van kinderen en hij heeft me geholpen. Het duurde twee weken voordat ik het nummer en de videoclip in elkaar had gezet. Daarna besloot ik een activist te worden door de situatie van gedwongen kindarbeid en moderne slavernij in het openbaar tegen te gaan met mijn muziek. En door het publiek te informeren over wat er eigenlijk aan de hand is. En ik werd natuurlijk geïnspireerd door mijn vader en MzVee (red: een activistische artiest). Ik hoop dat we zo een aantal van mijn leeftijdsgenoten kunnen helpen.

Je laatste nummer heet ‘Slave’, wat betekent moderne slavernij voor jou?
Slavernij zoals ik het beschrijf in mijn nummer gaat over kinderen die eigenlijk op school horen te zitten, maar die gedwongen aan het werk worden gezet. Ik zie slavernij als alle vormen van mishandeling en misbruik bij gedwongen werk. Bijvoorbeeld het slaan, lichamelijk straffen, het dragen van zware ladingen, lang op de markt staan zonder pauzes, werken met gevaarlijke middelen enz. Op het nieuws zag ik dat slavernij in sommige gevallen heeft geleid tot invaliditeit en de dood van onschuldige kinderen. Het berooft kinderen van hun geluk en het druist in tegen hun fundamentele mensenrechten, zoals het recht op onderwijs.

Wat zou je tegen kinderen over de hele wereld zeggen?
Kinderen respect hebben voor hun ouders en proberen een verantwoordelijk leven te leiden met respect en liefde voor elkaar.

Wat zou je doen als je vandaag president van Ghana was?
Ik zou een wet uitvinden om elk ​​bedrijf of persoon te veroordelen die een kind mishandeld en ik zou er ook voor zorgen dat de mensen die dit doen zwaarder gestraft worden, zodat ze wel drie keer nadenken voordat ze een slechte daad begaan. Ik zou iedereen opnieuw opvoeden om de fundamentele mensenrechten van kinderen te respecteren.

Wat denk je dat we kunnen doen om van deze wereld een betere plek te maken?
Mensen moeten begrijpen dat kinderen kwetsbaar zijn en kinderen behandelen als kinderen, alle kinderen gelijk behandelen, biologisch, stiefkind of geadopteerd. We moeten de fundamentele rechten van elk kind respecteren en beginnen ze te zien als onze toekomstige leiders die naar school moeten gaan, zodat ze verantwoordelijke burgers kunnen worden. En dan denk ik dat je de slaafvrij de norm kan maken, niet alleen in de chocolade-industrie, maar in alle industrieën wereldwijd.

Wil je ook onze missie steunen en iets doen aan gedwongen arbeid en moderne slavernij? Laten we Serious Friends worden dan! Want alleen samen maken we 100% slaafvrij de norm in de chocoladeindustrie.

You don’t have to be a diplomat to have mission 


Meet Bina the youngest rapper from Ghana 

Things aren't being shared evenly in the chocolate supply chain. The chain is dominated by a handful of chocolate giants that profit from keeping the price of cocoa as low as possible (read more about it in this article of Washington Post). As a result, many farmers in West Africa are forced to live in poverty. And that leads to child labour and modern slavery. And we are not the only ones who noticed things need to change. Drumroll please.. meet Bina (9) from Ghana. The youngest rapper with a serious mission. 

You are the youngest rapper, that we know of, with a mission. How did you get to be the person you are right now? 

I watched several children on the news who were abused and were subject to modern slavery. I felt bad for them and I was disappointed seeing it on the news and that inspired me to do something and to make a difference. My father who has been fighting against slavery and child abuse helped me and it took me two weeks to put the song and the video clip together. After that I decided to be an activist by constantly condemning the child slavery situation in public places through my music and by constantly appealing to people to desist from bad deeds against children. Of course, I am inspired by my role models MzVee and my father. By educating the public through my music, I hope we can help some of the children. 

Your song is called ‘Slave’, what is modern slavery to you? 
Slavery as explained in my song is linked to a serious situation where children of school-going age are forced to work to feed the other members of the family. I see slavery as all forms of maltreatment and abuse. This includes beating, flogging, severe punishment, carrying heavy loads, selling at market for a long time without breaks and working with chemicals etc. I saw on the news that slavery has in some cases led to disability and the death of innocent children. It deprives children from their happiness, and it goes against their fundamental human rights, such as the right to education. 

 
What would you say to kids all over the world? 
Children should respect their parents, try to live a responsible life with respect and love for one another. 

 
What would you do if you were president of Ghana today? 
I would establish a law to sentence any company or person who mistreats a child and I would also make sure that the people who do this suffer stronger punishment so that they will desist from future bad deeds. I would educate the masses to respect fundamental human rights of children. 

What do you think we can do to make this world a better place? 
People must understand that children are vulnerable and treat children as children, treat all children equally whether biological, a stepchild or adopted. We must respect the fundamental rights of every child and begin to see them as our future leaders who must be taken to school so they can be responsible citizens. And then I think you can make slave free the norm not only in the chocolate industry, but in all industries worldwide. 

Do you want to do something about forced child labour and modern slavery in the chocolate industry? Then let’s become Serious Friends cause only together, we’ll make 100% slave free the norm in chocolate.

Live in the UK and wanna be our Serious Friend? Click here.

Live in the US and wanna be our Serious Friend? Click here.

0

woeps

Er is iets behoorlijk fout gegaan, we fixen dit zo snel mogelijk!

doorgaan

Helaas!

je hebt een limited in je mandje zitten, daar kun je geen normaal product bij doen.

Zullen we de inhoud van je tassie veranderen ?

nee ja, graag

oké, wat wil je doen met deze wikkel

Wil je deze wikkel aanpassen, of een nieuwe maken op basis van het huidige ontwerp?

aanpassen dupliceren en aanpassen uuhm, ik wil een helemaal nieuwe maken

oké, wat wil je doen met deze unlimited

aanpassen dupliceren en aanpassen uuhm, ik wil een helemaal nieuwe maken

Unchanged design

You did not change the design of the wrapper. Do you want to buy the product with the unchanged design?

Edit Buy anyway

Unknown message

Schrijf een lief tekstje en vergeet niet te ondertekenen met je eigen naam

0/0 tekens gebruikt
voeg toe