aan ’t laden..

hmmmm..

Je browser is best oud. Misschien moet je ’m effe updaten, dan werkt de site wat beter.

algemene voorwaarden

Tony’s Chocolonely werkt ’r elke dag hard aan om chocolade 100% slaafvrij te maken. We zijn serieus als het om mensen gaat. Daarom vertellen we je precies met welke partnercoöperaties we directe relaties hebben en waar onze chocolade vandaan komt. Over persoonlijke gegevens die je aan ons geeft, zijn we net zo serieus. Daarom vind je hier alles wat je moet weten op een rij: ons privacy statement en de algemene voorwaarden (wat zijn we officieel joh..).

Anchoralgemene leveringsvoorwaarden consumenten

Online verkoop- en leveringsvoorwaarden van Tony’s Chocolonely Nederland B.V. voor Consumenten

De belangrijkste punten hebben wij hieronder kort voor je samengevat:

  • Bestelling moeten betaald worden door middel van een van de digitale betaalmethoden die worden aangeboden in de Webwinkel. Tony’s Chocolonely zal je bestelling binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling aan je leveren (mits voorradig). Indien je een Chocolade Abonnement hebt afgesloten, zal ernaar gestreefd worden de bestelling op de vooraf aangekondigde datum te leveren.
  • De verzendkosten zijn gebaseerd op het totale gewicht van de bestelling en het aantal Producten. De Webwinkel rekent het totale gewicht uit en vermeldt het bijbehorende bedrag voor verzend- en transportkosten. Voor bestellingen van meer dan 300 kg vragen wij je contact met ons op te nemen via orders@tonyschocolonely.com. Voor het Chocolade Abonnement worden geen afzonderlijke verzendkosten in rekening gebracht.
  • Als het Product niet aan je verwachtingen voldoet of je om een andere reden de koop wilt herzien, heb je het recht om binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het Product de koop te ontbinden en vervolgens het Product binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbindingsverklaring retour te zenden. Tony’s Chocolonely vergoedt binnen 30 (dertig) kalenderdagen na daadwerkelijke ontvangst van het Product de betaling, inclusief de verzendkosten (voor zover deze op basis van deze Voorwaarden voor rekening zijn van Tony’s Chocolonely). De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de Consument, tenzij het Product beschadigd, dan wel defect geleverd is. In dat geval komen kosten voor de retourzending voor rekening van Tony's Chocolonely. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde repen en Tony's Unlimiteds.


1. Definities
In deze Voorwaarden worden de met een hoofdletter geschreven begrippen als volgt gedefinieerd:

“Artikel(en)”: bepalingen in deze Voorwaarden van Tony’s Chocolonely;

“Consument(en)”: koper(s), natuurlijk persoon of personen, die handelt of handelen voor doeleinden buiten zijn of hun bedrijfs- of beroepsactiviteit, en via de Webwinkel Producten bestelt of bestellen;

“Chocolade Abonnement”: een Overeenkomst voor het op periodieke basis gedurende een bepaalde of onbepaalde periode leveren door Tony’s Chocolonely aan de Consument van verschillende soorten Producten in een door Tony’s Chocolonely samengesteld verrassingspakket, een en ander zoals nader overeengekomen per individuele Overeenkomst;

“Overeenkomst(en)”: de overeenkomst(en) van koop, verkoop en levering die tussen een Consument en Tony’s Chocolonely tot stand komt (of komen);

“Partij(en)”: Tony’s Chocolonely of de Consument, of Tony’s Chocolonely en de Consument;

“Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

“Privacy Statement”: de op de website van Tony’s Chocolonely te raadplegen verklaring met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens; “Product(en)”: de goederen die Tony’s Chocolonely via haar Webwinkel te koop aanbiedt;

“Tony’s Chocolonely”: Tony’s Chocolonely Nederland B.V.;

“Voorwaarden”: deze online verkoop- en leveringsvoorwaarden voor Consumenten van Tony’s Chocolonely;

“Webwinkel”: het online verkoopkanaal van Tony’s Chocolonely –www.tonyschocolonely.com/be/nl/chocoshop – waar Consumenten Producten kunnen bestellen.

2. Algemeen
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Consument en Tony’s Chocolonely gesloten Overeenkomsten.
2.2 Als de Consument bij Tony’s Chocolonely een bestelling plaatst, dient de Consument aan te vinken dat met de Voorwaarden van Tony’s Chocolonely akkoord wordt gegaan. Daarbij worden de Voorwaarden ook aan de Consument beschikbaar gesteld door middel van een digitale link. Tony’s Chocolonely heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen en zal, voor zover wettelijk vereist, de Consument van een dergelijke wijziging dertig (30) kalenderdagen van te voren op de hoogte stellen. Indien de hiervoor bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door Tony’s Chocolonely toegezegde prestatie inhoudt, is de Consument bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
2.3 De aanbiedingen bevatten een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een Consument een goede beoordeling van de aangeboden Producten mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de omschrijving en/of prijzen van de aangeboden Producten binden Tony’s Chocolonely niet.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst tussen Tony’s Chocolonely en de Consument komt tot stand op het moment dat de Consument de aanbieding van Tony’s Chocolonely accepteert door het op de Webwinkel aanwezige webformulier volledig en juist in te vullen en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Tevens komt er een Overeenkomst tot stand bij aanvaarding van een aanbieding van Tony’s Chocolonely, anders dan de aanbieding in de Webwinkel, wanneer de Consument op dezelfde wijze waarop Tony’s Chocolonely het aanbod aan de Consument doet, de aanbieding aanvaardt.
3.2 Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tony’s Chocolonely zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument in aanvulling op het bepaalde in Artikel 6 van deze Voorwaarden de Overeenkomst ontbinden door aan Tony’s Chocolonely een ondubbelzinnige verklaring tot ontbinding te zenden waarvoor het als bijlage I bijgevoegd modelformulier kan worden gebruikt.

4. Prijs/Verzendkosten
4.1 De Consument is de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomst overeengekomen momenten.
4.2 De prijzen van alle Producten die via de Webwinkel kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
4.3 De verzendkosten zijn gebaseerd op het totale gewicht van de bestelling en het aantal Producten. De Webwinkel rekent het totale gewicht uit en vermeldt het bijbehorende bedrag voor verzend- en transportkosten. Voor bestellingen van meer dan 300 kg vragen wij je contact met ons op te nemen via orders@tonyschocolonely.com. Voor het Chocolade Abonnement worden geen afzonderlijke verzendkosten in rekening gebracht.
4.4 De prijzen van Producten die in de Webwinkel worden vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
4.5 Tony’s Chocolonely behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de nog te leveren bestellingen van het Chocolade Abonnement tijdens de looptijd van het Chocolade Abonnement te wijzigen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitbreiding van de variëteit in Producten en de dienstverlening (zoals het aantal bezorgdagen), waarbij Tony’s Chocolonely de Consument uiterlijk veertien (14) kalenderdagen voordat een wijziging effect heeft zal informeren. De Consument zal bij een wijziging die resulteert in prijsverhoging gerechtigd zijn om het Chocolade Abonnement binnen tien (10) kalenderdagen te ontbinden zonder dat de Consument enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde Producten. Om de ontbinding uit te oefenen, stuurt de Consument aan Tony’s Chocolonely een ondubbelzinnige verklaring tot ontbinding waarvoor het als bijlage I bijgevoegde modelformulier kan worden gebruikt.
4.6 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5. Levering
5.1 Tony’s Chocolonely levert overal in België, tenzij dit onmogelijk wordt geacht door de derde partij waar Tony’s Chocolonely mee samenwerkt.
5.2 Levering van de Producten geschiedt op het adres dat door de Consument in de Webwinkel of andere beschikbare kanalen van Tony’s Chocolonely wordt opgegeven als afleveradres. Als de Consument het afleveradres wil wijzigen en dit verzoek een levering kruist die al gereed staat, dan zal deze wijziging uiterlijk voor de eerstvolgende levering verwerkt zijn.
5.3 Bezorging is alleen mogelijk op dagen waarop de derde partij waar Tony’s Chocolonely gebruik van maakt, aangeeft te kunnen bezorgen.
5.4 Tot het tijdstip waarop Tony’s Chocolonely van de Consument de noodzakelijke informatie heeft verkregen om te kunnen leveren, is Tony’s Chocolonely niet gehouden tot levering over te gaan.
5.5 Wat betreft het aantal te leveren Producten, is het door Tony’s Chocolonely geregistreerde aantal bindend.
5.6 Alle Producten zijn doorgaans uit voorraad leverbaar, maar de door Tony's Chocolonely opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding.
5.7 Met inachtneming van hetgeen hiervoor in Artikel 5.6 is vermeld, zal Tony's Chocolonely geaccepteerde bestellingen zo snel als mogelijk en in principe binnen vijf (5) werkdagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan binnen uiterlijk vijf (5) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
5.8 Als het niet mogelijk is om de Producten persoonlijk over te dragen, kan aan de Overeenkomst worden voldaan door de Producten aan te bieden bij de buren van het door de Consument aangegeven afleveradres, of door de Producten af te geven bij het bij het afleveradres dichtstbijzijnde afhaalpunt.
5.9 Als moment van aflevering en moment waarop het risico overgaat geldt het moment dat de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, de Producten in ontvangst heeft genomen.
5.10 Producten van Tony’s Chocolonely mogen op geen enkele wijze ingezet worden voor enig onwettig gebruik. Voor gepersonaliseerde producten (wikkels en repen) geldt dat we geen ontwerpen afdrukken die lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard of anderszins onrechtmatig zijn. Datzelfde geldt wanneer de gepersonaliseerde producten (wikkels en repen) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Tony’s Chocolonely heeft in die gevallen het recht om de service naar Consumenten onmiddellijk stop te zetten en het Chocolade Abonnement onmiddellijk te beëindigen.
5.11 Tony's Chocolonely behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Tony's Chocolonely niet te aanvaarden zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid voor Tony’s Chocolonely uit voortvloeit. De Producten zijn bestemd voor persoonlijk verbruik door de Consument en het is niet de bedoeling dat de Producten worden doorverkocht. Tony’s Chocolonely kan bestellingen bijvoorbeeld weigeren, indien er redelijke vermoedens zijn van wederverkoop. Daarnaast kan Tony’s Chocolonely een maximum verbinden aan de te bestellen hoeveelheden.

6. Herroepingsrecht en terugbetaling
6.1 De Consument heeft het recht de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product te ontbinden binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het Product en de plicht het Product vervolgens binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding retour te zenden. Voor gepersonaliseerde repen geldt het in dit Artikel 6 genoemde herroepingsrecht niet.
6.2 Indien de Consument gebruik maakt van dit herroepingsrecht stelt hij Tony’s Chocolonely daarvan binnen de hiervoor bedoelde veertien (14) kalenderdagen per e-mail op de hoogte. De Consument kan hiervoor gebruik maken van het als bijlage I bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hier niet toe verplicht. De Consument is hierbij niet verplicht de reden van de ontbinding te vermelden. Na ontbinding ontvang de Consument vervolgens per e-mail een instructie van Tony’s Chocolonely over de voorgeschreven wijze van retourzending van het Product.
6.3 Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding van de Overeenkomst, zendt de Consument het Product retour aan Tony’s Chocolonely. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
6.4 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het Product (in originele verpakking) en onbeschadigd is. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Retourzendingen dienen deugdelijk verpakt te zijn. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Consument. Indien geleverde Producten beschadigd, dan wel defect geleverd zijn, komen kosten voor de retourzending voor rekening van Tony's Chocolonely.
6.5 Producten die ongefrankeerd worden geretourneerd worden niet door Tony’s Chocolonely in ontvangst genomen en doen geen afbreuk aan de in Artikel 6.2 genoemde termijn. 6.6 Tony’s Chocolonely stuurt na ontvangst van het Product een ontvangstbevestiging aan de Consument. Binnen 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst van de retourzending van het Product vergoedt Tony’s Chocolonely de betaling van het Product aan de Consument, waaronder ook begrepen de verzendkosten als bedoeld in Artikel 4.3 voor zover deze verzendkosten op basis van deze Voorwaarden voor rekening zijn van Tony’s Chocolonely.

7. Betaling
7.1 De Consument dient de prijs en de overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen door middel van een van de digitale betaalmethoden die worden aangeboden in de Webwinkel.
7.2 Ingeval de Consument bij de betaling van het Chocolade Abonnement gebruik wenst te maken van een automatische incasso, geeft de Consument daarbij aan het door Tony’s Chocolonely gebruikte betaalplatform toestemming om namens Tony’s Chocolonely door middel van een SEPA-machtiging ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
7.3 Facturen en betalingsherinneringen worden door Tony’s Chocolonely uitsluitend elektronisch aangeboden aan de Consument. Hierbij zijn de door Consument verstrekte Persoonsgegevens leidend.
7.4 Tony’s Chocolonely behoudt de eigendom van alle geleverde Producten, totdat de Consument volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Tony’s Chocolonely heeft voldaan.

8. Kortingscodes
Tony’s Chocolonely-kortingscodes mogen door de Consument niet gebruikt worden voor (eigen) commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is de Consument niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen.

9. Fraude of andere niet-toegestane handelingen
Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes aan de Consument wordt ontzegd dan wel het Chocolade Abonnement onmiddellijk door Tony’s Chocolonely kan worden beëindigd.

10. Klachten en garantie
10.1 Tony’s Chocolonely garandeert dat de geleverde Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Producten op grond van de door Tony’s Chocolonely verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de Producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere toepasselijke overheidsvoorschriften.
10.2 De Consument is verplicht de Producten te controleren nadat deze tot zijn beschikking zijn gesteld. Als de Consument Producten ontvangt die niet zijn besteld, die volgens de Consument niet voldoen aan de Overeenkomst of onjuistheden in een levering vindt, verzoekt Tony’s Chocolonely dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten aan Tony’s Chocolonely te melden door een e-mail te sturen naar chocoshop@tonyschocolonely.com.
10.3 De door Tony’s Chocolonely verstrekte garantie als omschreven in Artikel 10.1 doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen, zoals onder meer bedoeld in de artikelen 7:18, 7:19A, 7:21 en 7:22 van het Burgerlijk Wetboek die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Tony’s Chocolonely kan doen gelden.
10.4 Indien een melding als bedoeld in Artikel 10.2 naar het oordeel van Tony’s Chocolonely gerechtvaardigd is, zal Tony’s Chocolonely overgaan tot nakoming binnen een redelijke termijn door middel van vervanging van de Producten of het terugstorten van het aankoopbedrag van de Producten waarop de melding betrekking heeft, zulks naar keuze van Tony’s Chocolonely.

11. Aansprakelijkheid voor schade
11.1 De Consument erkent dat de aansprakelijkheid van Tony’s Chocolonely is beperkt tot de aansprakelijkheid op grond van toepasselijk dwingend recht. Iedere additionele aansprakelijkheid op grond van regelend recht wordt uitgesloten.
11.2 Een reeks van samenhangende schadegevallen of gebeurtenissen geldt als één schadegeval of gebeurtenis.
11.3 De Consument dient de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk aan Tony’s Chocolonely te melden, met uitzondering van schade op basis van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek waarvoor een termijn van twee (2) maanden geldt. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de Consument jegens Tony’s Chocolonely na verloop van twee (2) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de Overeenkomst opeisbaar werd of de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond, met uitzondering van enige rechtsvordering op basis van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek die verjaart na verloop van twee (2) jaar na de in de eerste zin van dit artikel bedoelde kennisgeving.
11.4 Tony’s Chocolonely is niet aansprakelijk voor ziekte of dood van huisdieren bij postorders waarbij het huisdier bij de verpakte chocolade kan komen en dit op eet.

12. Ontbinding
12.1 In het geval dat de Consument de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden niet nakomt, kan Tony’s Chocolonely naar eigen keuze: (a) de Consument de gelegenheid geven om binnen een door Tony’s Chocolonely gestelde redelijke termijn alsnog aan zijn of haar verplichtingen te voldoen; of (b) de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden zonder dat Tony’s Chocolonely gehouden zal zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de Consument.
12.2 Alle vorderingen die Tony’s Chocolonely in de hierboven in Artikel 12.1 genoemde gevallen op de Consument mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
12.3 Tony’s Chocolonely zal te allen tijde het recht behouden om naast het ontbinden van de Overeenkomst, ook volledige vergoeding van eventuele schade en kosten op de Consument te verhalen op de wijzen waarin de toepasselijke wet- en regelgeving voorziet.

13. Opzeggen, wijzigen, pauzeren en verlengen van het Chocolade Abonnement
13.1 De Consument heeft de mogelijkheid het Chocolade Abonnement voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd af te sluiten, op basis van de voorwaarden zoals gespecificeerd in het Chocolade Abonnement.
13.2 Het Chocolade Abonnement voor onbepaalde tijd kan door de Consument op ieder moment worden stopgezet. De opzegtermijn is het restant van de maand die de Consument op het moment van opzeggen vooruit heeft betaald.
13.3 Het Chocolade Abonnement voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar, eindigt van rechtswege en kan niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode. 13.4 De Consument is gerechtigd om via de website, schriftelijk of overige door Tony’s Chocolonely ondersteunde kanalen, het Chocolade Abonnement telkens voor drie (3) maanden tijdelijk te onderbreken, te wijzigen of op te zeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn, dan wel de voor een bestelling relevante Persoonsgegevens te wijzigen, vóór de eerstvolgende bezorging, onverminderd het bepaalde in Artikel 5.2.

14. Recall van de Producten
Tony’s Chocolonely heeft het recht Producten om haar discretionaire redenen te herroepen, onder meer om te voorkomen dat onveilige Producten op de handelsmarkt of bij de Consument komen en/of blijven. In geval van een dergelijke herroeping zal Tony’s Chocolonely de noodzakelijke maatregelen treffen om de Consument van de herroeping op de hoogte te stellen. Tony’s Chocolonely zal een eventuele herroeping kenbaar maken via (onder meer) sociale media en met een bericht op de website van Tony’s Chocolonely. Tony’s Chocolonely zal de Consument in dat geval verzoeken zijn/haar medewerking aan een dergelijke herroeping van Producten te verlenen.

15. Intellectuele eigendomsrechten
15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten, merken, (handels)namen, domeinnamen, logo’s, artwork, afbeeldingen, look-and-feel, websites, promotie- en marketingmaterialen, merchandise etc. van Tony’s Chocolonely berusten exclusief bij Tony’s Chocolonely en/of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande toestemming van Tony’s Chocolonely is het niet toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken.
15.2 Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht van of een licentie op intellectuele-eigendomsrechten van Tony’s Chocolonely ten gunste van de Consument te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. Tony’s Chocolonely behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.
15.3 Voor gepersonaliseerde producten (wikkels en repen) die lasterlijk, beledigend, obsceen, bedreigend of anderszins onrechtmatig zijn, dan wel voor gepersonaliseerde producten (wikkels en repen) die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden draagt de Consument het volledige risico en geldt te allen tijde dat Tony’s Chocolonely niet aansprakelijk is voor claims van derden.
15.4 Organisaties die gepersonaliseerde repen inzetten dienen er in het design rekening mee te houden dat Tony’s Chocolonely niet als mede afzender gezien mag worden. Er mag geen verwijzing naar Tony’s Chocolonely als merk in het design gemaakt worden of de indruk gewekt worden dat het om een samenwerking gaat. Enkel op de zijkant van de wikkel mag de merknaam geplaatst worden, tenzij anders met ons overeengekomen.​​​​​​​


16. Privacy
Tony’s Chocolonely gaat zorgvuldig om met Persoonsgegevens van de Consument. Het Privacy Statement van Tony’s Chocolonely is van toepassing op alle verwerking van Persoonsgegevens. Het Privacy Statement is te raadplegen en op te slaan via [weblink]. Voor het kunnen uitvoeren van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden zoals beschreven in het Privacy Statement, verwerkt Tony’s Chocolonely Persoonsgegevens. De Consument wordt geacht kennis te hebben genomen van het Privacy Statement en de daarin beschreven verwerking van de Persoonsgegevens door Tony’s Chocolonely.

17. Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Consument en Tony's Chocolonely, dan wel tussen Tony's Chocolonely en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Consument en Tony's Chocolonely, is Tony's Chocolonely niet aansprakelijk.

18. Ongeldigheid van één of meer bepalingen
18.1 De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze Voorwaarden.
18.2 Voor zover toegestaan onder wet- en regelgeving, wanneer één of meer bepalingen uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, mocht zijn, geldt tussen Partijen een bepaling die alle omstandigheden in aanmerking genomen aanvaardbaar is die zoveel mogelijk overeenkomt met de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
18.3 Wanneer door Tony's Chocolonely gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Consument kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Tony's Chocolonely deze Voorwaarden soepel toepast.

19. Toepasselijk recht en geschillen
19.1 Op Overeenkomsten gesloten tussen Tony's Chocolonely en de Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 19.2 Alle geschillen tussen de Consument en Tony's Chocolonely worden beslecht door de bevoegde (kanton)rechter van de woonplaats van de Consument. De Consument is tevens gerechtigd geschillen ter beslechting voor te leggen aan de (kanton)rechter te Amsterdam.

20. Overig
20.1 Deze Voorwaarden bestaan uit 20 Artikelen. 20.2 De voor de Consument relevante gegevens die betrekking hebben op de identiteit van Tony’s Chocolonely zijn als volgt:

Tony’s Chocolonely Nederland B.V.
Danzigerkade 23B 1013AP Amsterdam Nederland
Telefoon: +31 20 2051 200
E-mail: mailme@tonyschocolonely.com
Btw: NL854138079B01
KvK: 60962704

Rabobank Amstelveen
IBAN: NL44RABO0131759892
BIC: RABONL2U

FLO ID: 18566
SKAL: 027729


 Anchoralgemene leveringsvoorwaarden zakelijke eindgebruikers

Online verkoop- en leveringsvoorwaarden van Tony’s Chocolonely Nederland B.V. voor Zakelijke Eindgebruikers

De belangrijkste punten hebben wij hieronder kort voor je samengevat:

  • Bestelling moeten betaald worden door middel van een van de digitale betaalmethoden die worden aangeboden in de Webwinkel. Tony’s Chocolonely zal je bestelling binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling aan je leveren (mits voorradig). Indien je een Chocolade Abonnement hebt afgesloten, zal ernaar gestreefd worden de bestelling op de vooraf aangekondigde datum te leveren.
  • De verzendkosten zijn gebaseerd op het totale gewicht van de bestelling en het aantal Producten. De Webwinkel rekent het totale gewicht uit en vermeldt het bijbehorende bedrag voor verzend- en transportkosten. Voor bestellingen van meer dan 300 kg vragen wij je contact met ons op te nemen via orders@tonyschocolonely.com. Voor het Chocolade Abonnement worden geen afzonderlijke verzendkosten in rekening gebracht.


1. Definities
In deze Voorwaarden worden de met een hoofdletter geschreven begrippen als volgt gedefinieerd:

“Artikel(en)”: bepalingen in deze Voorwaarden van Tony’s Chocolonely;

“Chocolade Abonnement”: een Overeenkomst voor het op periodieke basis gedurende een bepaalde of onbepaalde periode leveren door Tony’s Chocolonely aan de Zakelijke Eindgebruiker van verschillende soorten Producten in een door Tony’s Chocolonely samengesteld verrassingspakket, een en ander zoals nader overeengekomen per individuele Overeenkomst;

“Overeenkomst(en)”: de overeenkomst(en) van koop, verkoop en levering die tussen een Zakelijke Eindgebruiker en Tony’s Chocolonely tot stand komt (of komen);

“Partij(en)”: Tony’s Chocolonely of de Zakelijke Eindgebruiker, of Tony’s Chocolonely en de Zakelijke Eindgebruiker;

“Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

“Privacy Statement”: de op de website van Tony’s Chocolonely te raadplegen verklaring met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens;

“Product(en)”: de goederen die Tony’s Chocolonely via haar Webwinkel te koop aanbiedt;

“Tony’s Chocolonely”: Tony’s Chocolonely Nederland B.V.;

“Voorwaarden”: deze online verkoop- en leveringsvoorwaarden voor Zakelijke Eindgebruikers van Producten van Tony’s Chocolonely;

“Webwinkel”: het online verkoopkanaal van Tony’s Chocolonely –www.tonyschocolonely.com/be/nl/chocoshop – waar Zakelijke Eindgebruikers Producten kunnen bestellen.

“Zakelijke Eindgebruiker”: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die via de Webwinkel Producten inkoopt voor consumptie binnen zijn bedrijf of beroep of een rechtspersoon die via de Webwinkel Producten inkoopt voor eigen gebruik, met uitzondering van wederverkopers;

2. Algemeen
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Zakelijke Eindgebruiker en Tony’s Chocolonely gesloten Overeenkomsten.
2.2 Als de Zakelijke Eindgebruiker bij Tony’s Chocolonely een bestelling plaatst, dient de Zakelijke Eindgebruiker aan te vinken dat met de Voorwaarden van Tony’s Chocolonely akkoord wordt gegaan. Daarbij worden de Voorwaarden ook aan de Zakelijke Eindgebruiker beschikbaar gesteld door middel van een digitale link. Tony’s Chocolonely heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen en zal, voor zover wettelijk vereist, de Zakelijke Eindgebruiker schriftelijk van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen waarbij Tony's Chocolonely de datum mededeelt met ingang waarvan een dergelijke wijziging van toepassing is op de Overeenkomst.
2.3 De aanbiedingen bevatten een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een Zakelijke Eindgebruiker een goede beoordeling van de aangeboden Producten mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de omschrijving en/of prijzen van de aangeboden Producten binden Tony’s Chocolonely niet.
2.4 De door de Zakelijke Eindgebruiker gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk door Tony's Chocolonely van de hand gewezen.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst tussen Tony’s Chocolonely en de Zakelijke Eindgebruiker komt tot stand op het moment dat de Zakelijke Eindgebruiker de aanbieding van Tony’s Chocolonely accepteert door het op de Webwinkel aanwezige webformulier volledig en juist in te vullen en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Tevens komt er een Overeenkomst tot stand bij aanvaarding van een aanbieding van Tony’s Chocolonely, anders dan de aanbieding in de Webwinkel, wanneer de Zakelijke Eindgebruiker op dezelfde wijze waarop Tony’s Chocolonely het aanbod aan de Zakelijke Eindgebruiker doet, de aanbieding aanvaardt.
3.2 Indien de Zakelijke Eindgebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tony’s Chocolonely zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

4. Prijs/Verzendkosten
4.1 De Zakelijke Eindgebruiker is de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomst overeengekomen momenten.
4.2 De prijzen van alle Producten die via de Webwinkel kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
4.3 De verzendkosten zijn gebaseerd op het totale gewicht van de bestelling en het aantal Producten. De Webwinkel rekent het totale gewicht uit en vermeldt het bijbehorende bedrag voor verzend- en transportkosten. Voor bestellingen van meer dan 300 kg vragen wij je contact met ons op te nemen via orders@tonyschocolonely.com. Voor het Chocolade Abonnement worden geen afzonderlijke verzendkosten in rekening gebracht.
4.4 De prijzen van Producten die in de Webwinkel worden vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
4.5 Tony’s Chocolonely behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de nog te leveren bestellingen van het Chocolade Abonnement tijdens de looptijd van het Chocolade Abonnement te wijzigen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitbreiding van de variëteit in Producten en de dienstverlening (zoals het aantal bezorgdagen), waarbij Tony’s Chocolonely de Zakelijke Eindgebruiker uiterlijk veertien (14) kalenderdagen voordat een wijziging effect heeft zal informeren.
4.6 Een stijging van (wettelijke) prijsbepalende factoren, waaronder een stijging van belastingen of andere overheidsheffingen, zal steeds aan de Zakelijke Eindgebruiker worden doorberekend, waarbij Tony’s Chocolonely de Zakelijke Eindgebruiker uiterlijk veertien (14) kalenderdagen voordat een wijziging effect heeft zal informeren.
4.7 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5. Levering
5.1 Tony’s Chocolonely levert overal in Nederland en België, tenzij dit onmogelijk wordt geacht door de derde partij waar Tony’s Chocolonely mee samenwerkt.
5.2 Levering van de Producten geschiedt op het adres dat door de Zakelijke Eindgebruiker in de Webwinkel of andere beschikbare kanalen van Tony’s Chocolonely wordt opgegeven als afleveradres. Als de Zakelijke Eindgebruiker het afleveradres wil wijzigen en dit verzoek een levering kruist die al gereed staat, dan zal deze wijziging uiterlijk voor de eerstvolgende levering verwerkt zijn.
5.3 Bezorging is alleen mogelijk op dagen waarop de derde partij waar Tony’s Chocolonely gebruik van maakt, aangeeft te kunnen bezorgen.
5.4 Tot het tijdstip waarop Tony’s Chocolonely van de Zakelijke Eindgebruiker de noodzakelijke informatie heeft verkregen om te kunnen leveren, is Tony’s Chocolonely niet gehouden tot levering over te gaan.
5.5 Wat betreft het aantal te leveren Producten, is het door Tony’s Chocolonely geregistreerde aantal bindend.
5.6 Alle Producten zijn doorgaans uit voorraad leverbaar, maar de door Tony's Chocolonely opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Zakelijke Eindgebruiker geen recht op schadevergoeding.
5.7 Met inachtneming van hetgeen hiervoor in Artikel 5.6 is vermeld, zal Tony's Chocolonely geaccepteerde bestellingen zo snel als mogelijk en in principe binnen vijf (5) werkdagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Zakelijke Eindgebruiker hiervan binnen uiterlijk vijf (5) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
5.8 Als moment van aflevering en moment waarop het risico overgaat geldt levering Delivered Duty Paid (DDP) (Incoterms 2020).
5.9 Producten van Tony’s Chocolonely mogen op geen enkele wijze ingezet worden voor enig onwettig gebruik. Voor gepersonaliseerde producten (wikkels en repen) geldt dat we geen ontwerpen afdrukken die lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard of anderszins onrechtmatig zijn. Datzelfde geldt wanneer de gepersonaliseerde producten (wikkels en repen) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Tony’s Chocolonely heeft in die gevallen het recht om de service naar Zakelijke Eindgebruikers onmiddellijk stop te zetten en het Chocolade Abonnement onmiddellijk te beëindigen.
5.10 Tony's Chocolonely behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Tony's Chocolonely te weigeren zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid voor Tony’s Chocolonely uit voortvloeit. De Producten zijn bestemd voor de Zakelijke Eindgebruiker en het is niet de bedoeling dat de Producten worden doorverkocht. Tony’s Chocolonely kan bestellingen bijvoorbeeld weigeren, indien er redelijke vermoedens zijn van wederverkoop. Daarnaast kan Tony’s Chocolonely een maximum verbinden aan de te bestellen hoeveelheden.

6. Betaling
6.1 De Zakelijke Eindgebruiker dient de prijs en de overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen door middel van een van de digitale betaalmethoden die worden aangeboden in de Webwinkel.
6.2 Ingeval de Zakelijke Eindgebruiker bij de betaling van het Chocolade Abonnement gebruik wenst te maken van een automatische incasso, geeft de Zakelijke Eindgebruiker daarbij aan het door Tony’s Chocolonely gebruikte betaalplatform toestemming om namens Tony’s Chocolonely door middel van een SEPA-machtiging ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
6.3 Periodieke betaling van het Chocolade Abonnement vindt plaats voorafgaand aan de periodieke bezorgperiode.
6.4 Facturen en betalingsherinneringen worden door Tony’s Chocolonely uitsluitend elektronisch aangeboden aan de Zakelijke Eindgebruiker. Hierbij zijn de door Zakelijke Eindgebruiker verstrekte contactgegevens leidend.
6.5 Tony’s Chocolonely behoudt de eigendom van alle geleverde Producten, totdat de Zakelijke Eindgebruiker volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Tony’s Chocolonely heeft voldaan.

7. Kortingscodes
Tony’s Chocolonely-kortingscodes mogen door de Zakelijke Eindgebruiker niet gebruikt worden voor (eigen) commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is de Zakelijke Eindgebruiker niet toegestaan om (persoonlijke) kortingscodes te delen.

8. Fraude of andere niet-toegestane handelingen
Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes aan de Zakelijke Eindgebruiker wordt ontzegd dan wel het Chocolade Abonnement onmiddellijk door Tony’s Chocolonely kan worden beëindigd.

9. Klachten en garantie
9.1 Tony’s Chocolonely garandeert dat de geleverde Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Producten op grond van de door Tony’s Chocolonely verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de Producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere toepasselijke overheidsvoorschriften.
9.2 De Zakelijke Eindgebruiker is verplicht de Producten te controleren nadat deze tot zijn beschikking zijn gesteld. Als de Zakelijke Eindgebruiker Producten ontvangt die niet zijn besteld, die volgens de Zakelijke Eindgebruiker niet voldoen aan de Overeenkomst of onjuistheden in een levering vindt verzoekt Tony’s Chocolonely dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de Producten aan Tony’s Chocolonely te melden door een e-mail te sturen naar chocoshop@tonyschocolonely.com.
9.3 Indien een melding als bedoeld in Artikel 9.2 naar het oordeel van Tony’s Chocolonely gerechtvaardigd is, zal Tony’s Chocolonely overgaan tot nakoming binnen een redelijke termijn door middel van vervanging van de Producten of het terugstorten van het aankoopbedrag van de Producten waarop de melding betrekking heeft, zulks naar keuze van Tony’s Chocolonely.

10. Aansprakelijkheid voor schade
10.1 De Zakelijke Eindgebruiker erkent dat de aansprakelijkheid van Tony’s Chocolonely is beperkt tot de aansprakelijkheid op grond van toepasselijk dwingend recht. Iedere additionele aansprakelijkheid op grond van regelend recht wordt uitgesloten.
10.2 Tony's Chocolonely is niet aansprakelijk voor enige schade van de Zakelijke Eindgebruiker in verband met de Overeenkomst, tenzij de schade van de Zakelijke Eindgebruiker is ontstaan als direct gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Tony's Chocolonely. De Zakelijke Eindgebruiker vrijwaart Tony's Chocolonely voor alle aansprakelijkheden met betrekking tot letsel, ziekte, overlijden of verlies van of schade aan eigendommen die de Zakelijke Eindgebruiker of derden kunnen lijden, mits Tony's Chocolonely voor dergelijke schade niet aansprakelijk is op grond van toepasselijk dwingend recht.
10.3 Indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat Tony's Chocolonely aansprakelijk blijkt te zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid per schadegeval of gebeurtenis beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van het door Tony's Chocolonely geleverde Product waarop de aansprakelijkheid ziet.
10.4 Een reeks van samenhangende schadegevallen of gebeurtenissen geldt als één schadegeval of gebeurtenis.
10.5 De Zakelijke Eindgebruiker dient de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk aan Tony’s Chocolonely te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de Zakelijke Eindgebruiker jegens Tony’s Chocolonely na verloop van één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de Overeenkomst opeisbaar werd of de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond, met uitzondering van enige rechtsvordering op basis van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek die verjaart na verloop van twee (2) jaar na de in de eerste zin van dit Artikel 10.5 bedoelde kennisgeving.

11. Ontbinding
11.1 In het geval dat de Zakelijke Eindgebruiker de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden niet nakomt, kan Tony’s Chocolonely naar eigen keuze: (a) de Zakelijke Eindgebruiker de gelegenheid geven om binnen een door Tony’s Chocolonely gestelde redelijke termijn alsnog aan zijn of haar verplichtingen te voldoen; of (b) de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden zonder dat Tony’s Chocolonely gehouden zal zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de Zakelijke Eindgebruiker.
11.2 Onverminderd het bepaalde in Artikel 11.1 is Tony's Chocolonely bevoegd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden zonder dat Tony’s Chocolonely gehouden zal zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de Zakelijke Eindgebruiker in het geval: (a) van verlening van (voorlopige) surseance van betaling aan, of faillietverklaring van de Zakelijke Eindgebruiker; of (b) de Zakelijke Eindgebruiker zijn bedrijf staakt of er een wijziging plaatsvindt in de zeggenschap over het bedrijf van de Zakelijke Eindgebruiker.
11.3 Alle vorderingen die Tony’s Chocolonely in de hierboven in Artikel 11.1 en 11.2 genoemde gevallen op de Zakelijke Eindgebruiker mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
11.4 Tony’s Chocolonely zal te allen tijde het recht behouden om naast het ontbinden van de Overeenkomst, ook volledige vergoeding van eventuele schade en kosten op de Zakelijke Eindgebruiker te verhalen op de wijzen waarin de toepasselijke wet- en regelgeving voorziet. 11.5 Indien Tony’s Chocolonely tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst en Tony’s Chocolonely deze tekortkoming niet binnen 14 (veertien) kalenderdagen heeft hersteld nadat zij daartoe schriftelijk is verzocht door de Zakelijke Eindgebruiker, is de Zakelijke Eindgebruiker bevoegd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

12. Opzeggen, wijzigen, pauzeren en verlengen van het Chocolade Abonnement
12.1 De Zakelijke Eindgebruiker heeft de mogelijkheid het Chocolade Abonnement voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd af te sluiten, op basis van de voorwaarden zoals gespecificeerd in het Chocolade Abonnement.
12.2 Het Chocolade Abonnement voor onbepaalde tijd kan door de Zakelijke Eindgebruiker op ieder moment worden stopgezet. De opzegtermijn is het restant van de maand die de Zakelijke Eindgebruiker op het moment van opzeggen vooruit heeft betaald.
12.3 Het Chocolade Abonnement voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar, eindigt van rechtswege en kan niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.
12.4 De Zakelijke Eindgebruiker is gerechtigd om via de website, schriftelijk of overige door Tony’s Chocolonely ondersteunde kanalen, het Chocolade Abonnement telkens voor drie (3) maanden tijdelijk te onderbreken, te wijzigen of op te zeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn, dan wel de voor een bestelling relevante Persoonsgegevens te wijzigen, vóór de eerstvolgende bezorging, onverminderd het bepaalde in Artikel 5.2.

13. Recall van de Producten
Tony’s Chocolonely heeft het recht Producten om haar moverende redenen te herroepen, onder meer om te voorkomen dat onveilige Producten op de handelsmarkt of bij de Zakelijke Eindgebruiker komen en/of blijven. In geval van een dergelijke herroeping zal Tony’s Chocolonely de noodzakelijke maatregelen treffen om de Zakelijke Eindgebruiker van de herroeping op de hoogte te stellen. Tony’s Chocolonely zal een eventuele herroeping kenbaar maken via (onder meer) sociale media en met een bericht op de website van Tony’s Chocolonely. Tony’s Chocolonely zal de Zakelijke Eindgebruiker in dat geval verzoeken zijn/haar medewerking aan een dergelijke herroeping van Producten te verlenen.

14. Intellectuele eigendomsrechten
14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten, merken, (handels)namen, domeinnamen, logo’s, artwork, afbeeldingen, look-and-feel, websites, promotie- en marketingmaterialen, merchandise etc. van Tony’s Chocolonely berusten exclusief bij Tony’s Chocolonely en/of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande toestemming van Tony’s Chocolonely is het niet toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken.
14.2 Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht van of een licentie op intellectuele-eigendomsrechten van Tony’s Chocolonely ten gunste van de Zakelijke Eindgebruiker te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. Tony’s Chocolonely behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.
14.3 Voor gepersonaliseerde producten (wikkels en repen) die lasterlijk, beledigend, obsceen, bedreigend of anderszins onrechtmatig zijn, dan wel voor gepersonaliseerde producten (wikkels en repen) die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden draagt de Zakelijke Eindgebruiker het volledige risico en geldt te allen tijde dat Tony’s Chocolonely niet aansprakelijk is voor claims van derden.
14.4 Organisaties die gepersonaliseerde repen inzetten dienen er in het design rekening mee te houden dat Tony’s Chocolonely niet als mede afzender gezien mag worden. Er mag geen verwijzing naar Tony’s Chocolonely als merk in het design gemaakt worden of de indruk gewekt worden dat het om een samenwerking gaat. Enkel op de zijkant van de wikkel mag de merknaam geplaatst worden, tenzij anders met ons overeengekomen.​​​​​​​

​​​​​​​
15. Privacy
Tony’s Chocolonely gaat zorgvuldig om met Persoonsgegevens van de Zakelijke Eindgebruiker. Het Privacy Statement van Tony’s Chocolonely is van toepassing op alle verwerking van Persoonsgegevens. Het Privacy Statement is te raadplegen en op te slaan via deze link. Voor het kunnen uitvoeren van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden zoals beschreven in het Privacy Statement, verwerkt Tony’s Chocolonely Persoonsgegevens. De Zakelijke Eindgebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van het Privacy Statement en de daarin beschreven verwerking van de Persoonsgegevens door Tony’s Chocolonely.

16. Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Zakelijke Eindgebruiker en Tony's Chocolonely, dan wel tussen Tony's Chocolonely en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Zakelijke Eindgebruiker en Tony's Chocolonely, is Tony's Chocolonely niet aansprakelijk.

17. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tony's Chocolonely ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst na 14 (veertien) kalenderdagen zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door de Zakelijke Eindgebruiker dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Tony's Chocolonely gehouden is tot enige schadevergoeding.

18. Ongeldigheid van één of meer bepalingen
18.1 De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze Voorwaarden.
18.2 Voor zover toegestaan onder wet- en regelgeving, wanneer één of meer bepalingen uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, mocht zijn, geldt tussen Partijen een bepaling die alle omstandigheden in aanmerking genomen aanvaardbaar is die zoveel mogelijk overeenkomt met de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
18.3 Wanneer door Tony's Chocolonely gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Zakelijke Eindgebruiker kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Tony's Chocolonely deze Voorwaarden soepel toepast.

19. Toepasselijk recht en geschillen
19.1 Op Overeenkomsten gesloten tussen Tony's Chocolonely en de Zakelijke Eindgebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen tussen de Zakelijke Eindgebruiker en Tony's Chocolonely worden uitsluitend beslecht door de bevoegde (kanton)rechter te Amsterdam.

20. Overig
20.1 De Zakelijke Eindgebruiker verleent Tony's Chocolonely hierbij bij voorbaat toestemming om de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen bij wege van contractsoverneming als bedoeld in artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek en/of de uitvoering van de verplichtingen die voor Tony's Chocolonely uit de Overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan (een) derde(n) over te dragen.
20.2 Deze Voorwaarden bestaan uit 20 Artikelen.
20.3 De voor de Zakelijke Eindgebruiker relevante gegevens die betrekking hebben op de identiteit van Tony’s Chocolonely zijn als volgt:

Tony’s Chocolonely Nederland B.V.
Danzigerkade 23B 1013AP Amsterdam Nederland
Telefoon: +31 20 2051 200
E-mail: mailme@tonyschocolonely.com

Btw: NL854138079B01
KvK: 60962704

Rabobank Amstelveen
IBAN: NL44RABO0131759892
BIC: RABONL2U

FLO ID: 18566
SKAL: 027729

0

Woeps

Er is iets behoorlijk fout gegaan, we fixen dit zo snel mogelijk!

doorgaan

sorry

je hebt een limited in je mandje zitten, daar kun je geen normaal product bij doen.

zullen we de inhoud van je tassie vervangen voor de limiteds?

nee ja, prima

oké, wat wil je doen met deze wikkel

Wil je deze wikkel aanpassen, of een nieuwe maken op basis van het huidige ontwerp?

aanpassen dupliceren en aanpassen uuhm, ik wil een helemaal nieuwe maken

Unchanged design

You did not change the design of the wrapper. Do you want to buy the product with the unchanged design?

Edit Buy anyway

Unknown message

voorkant

achterkant

Wat voor Tony’s tekst wil je erop?

Je hoeft alleen nog maar je eigen naam en van de gelukkige ontvanger in te vullen. De rest hebben wij al voor je gedaan (sweet!).

0/0 used characters
voeg toe